ECOLOGIE

Ecologie

Bij de start van het project is een ecologische inventarisatie naar natuurwaarden binnen het projectgebied uitgevoerd. In deze inventarisatie is beoordeeld of een aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Geconcludeerd wordt dat er geen negatieve effecten op beschermde gebieden en soorten worden verwacht. Wel is uit aanvullend onderzoek vastgesteld dat er poelkikkers leven in het gebied. Aangezien de sloten aan de oost- en westzijde niet vergraven worden leidt dit niet tot aantasting van het voortplantingsbiotoop van de soort. Door daarnaast bij de aanleg en het beheer specifieke maatregelen te treffen (o.a. plaatsing van scherm, wegvangen van exemplaren en maaibeheer) is het effect op poelkikker verwaarloosbaar en is overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming uit te sluiten.

Het rapport over het ecologisch onderzoek valt hier te lezen.