PARK ONTWERP

Parkontwerp

Hoe komt het zonnepark er uit te zien? Het ontwerp respecteert de nog herkenbare ontginningsrichting door de panelen in een strakke, langgerekte opstelling te plaatsen. Daarbij wordt een afstand van 100 meter aangehouden ten opzichte van de Hollandscheveldse Opgaande, zodat deze als ontginnings-as zelfstandig herkenbaar blijft. Ook de huidige kavelgrenzen, sloten en beplanting blijven met dit parkontwerp in tact.

Het park zal omzoomd worden met streekgebonden planten en
struiken zodat het park aan het zicht onttrokken wordt en ook wordt er rekening gehouden met beplanting zodat het ook voedsel zal zijn voor de dieren.

Voorbeeld van begroeiing

Beplanting

Aan de westkant van het projectgebied wordt een nieuwe beplantingsstrook toegevoegd. Het gaat om een singel van struiken met streekeigen beplanting (meidoorn, sleedoorn, braam en vuilboom) waarvan een deel nog ’s winters blad-dragend is. De singel is hoog genoeg voor de inpassing van de zonnepanelen maar laag genoeg om de openheid van het gebied te kunnen blijven ervaren. Ook aan de noord- en zuidkant van het park wordt een vergelijkbare singel aangelegd. Dergelijke singels passen goed in het landschap, waar van oudsher beplanting langs kavelsloten aanwezig is. De singels blijven na de exploitatietermijn van het zonnepark ‘achter’ in het gebied en zijn dus direct van toegevoegde waarde voor het landschap. Ook voor de ecologie zijn deze beplantingsstroken van belang. De oever van de sloot aan oostzijde van het projectgebied wordt verbreed van 3 meter naar     6 meter. Tevens wordt het talud verflauwd. Tenslotte zal ter plaatse een kruidenrijke, inheemse vegetatie worden ingezaaid. Al deze inrichtingsmaatregelen zorgen, net als de aanleg van de beplantingssingels in het gebied, voor een ecologische meerwaarde. 

Flora en fauna

Locatie

De strook tussen het park en het bebouwingslint van de Hollandscheveldse Opgaande is minimaal 100 meter breed en wordt ingezaaid met bloemrijk grasland. Dat geldt ook voor de strook van 17 meter breed aan de zuidzijde van het projectgebied. Deze strook kan door schaduwwerking van plaatselijk aanwezige bomen niet met zonnepanelen worden belegd. Mogelijk dat hier ook bijenkasten worden geplaatst. Al deze maatregelen komen de biodiversiteit ten goede. Een infobord aan de zuidkant van het zonnepark zal uitleg geven over de nieuwe natuur- en landschapswaarden en de energietransitie.

Dit bord wordt in samenwerking met het IVN, waarvan de afdeling Hoogeveen ook meegedacht heeft bij de inrichting, vormgegeven. Het zonnepark wordt ontsloten op de dichtstbijzijnde weg, dat is de Langedijk. Ter plaatse is al een entree aanwezig. In het verlengde van deze entree komt een toegangshek. Doordat hier ook enkele (hogere) bomen staan, zal dit toegangshek nauwelijks opvallen. Rondom wordt het park afgesloten met een hekwerk.

Zonnepanelen

De panelen krijgen een maximale hoogte van 1,8 meter boven maaiveld. Tussen de panelen wordt een afstand van 1,5 meter aangehouden. Hierdoor wordt er nog voldoende zonlicht doorgelaten, wat het bodemleven bevordert en mogelijkheden biedt voor begrazing door schapen (zie de dwarsdoorsnede boven). Verder kan nog worden opgemerkt dat de panelen – conform gemeentelijke eis – worden uitgevoerd in donkere kleurstelling. De omvormers worden onder de panelen en dus buiten zicht geplaatst. Er worden twee trafo’s aan de zuidwestkant van het projectgebied geplaatst, waar ook een boomsingel aanwezig is. Deze trafo’s worden op meer dan     400 meter uit de grens van het dichtstbijzijnde woonperceel geplaatst. Daardoor wordt eventuele geluidsoverlast voor omwonenden van het zonnepark voorkomen. Het zonnepark bestaat uit circa 8000 panelen. Met dit aantal panelen kan ongeveer 2,5 MWh aan elektriciteit worden opgewekt, voldoende om circa 750 huishoudens van stroom te voorzien. De zonnepanelen worden op een palen constructie geplaatst en opgesteld in rijen van drie, waartussen een smalle trekker kan rijden voor het onderhoud. Na de exploitatietermijn van 25 jaar worden de zonnepanelen en alle bijbehorende installaties verwijderd, waarna het projectgebied in de huidige staat wordt teruggebracht. Er blijft helemaal niets achter, ook geen (sporen van) vervuiling. De investeringen in het landschap en de biodiversiteit worden na de exploitatietermijn niet ongedaan gemaakt, maar in stand gehouden.